Ball Screws - 표준 볼스크류
각 시리즈별로 2D와 3D 도면을 다운받으실 수 있습니다.
COMPACT FA PSS형 (超大리드)
축경 Ø20
리드 40, 60
예압방식 오버 사이즈 볼예압(P예압)- PSS2040N1D0658   - PSS2040N1D0758   - PSS2040N1D0858   - PSS2040N1D0958   - PSS2040N1D1085   - PSS2040N1D1285
- PSS2040N1D1485   - PSS2040N1D1885   - PSS2040N1D2285

 

- PSS2060N1D0708   - PSS2060N1D0808   - PSS2060N1D0908   - PSS2060N1D1008   - PSS2060N1D1135   - PSS2060N1D1335
- PSS2060N1D1535   - PSS2060N1D1935   - PSS2060N1D2335