Ball Screws - 표준 볼스크류
각 시리즈별로 2D와 3D 도면을 다운받으실 수 있습니다.
COMPACT FA PSS형 (大리드)
축경 Ø20
리드 20, 30
예압방식 오버 사이즈 볼예압(P예압)- PSS2020N1D0508   - PSS2020N1D0608   - PSS2020N1D0708   - PSS2020N1D0808    - PSS2020N1D0908    - PSS2020N1D1035
- PSS2020N1D1235   - PSS2020N1D1435   - PSS2020N1D1835 

  

- PSS2030N1D0408   - PSS2030N1D0508   - PSS2030N1D0608   - PSS2030N1D0708    - PSS2030N1D0808    - PSS2030N1D0908  
- PSS2030N1D1035   - PSS2030N1D1235   - PSS2030N1D1435